Pjes hete pruim

.

Nueken.nl sex date arnhem

Een japon, tin vestido. De bloedverwanten, nabestaan- den 9 los parientes. De tafrl, Ztf mesa. Het voedse , eZ alimento, levensmfdde-len, viveres. De drank, la bebxda. Moezelwijn, vino de Mosela. Bordeaux wijn, vino de Bardeos. Rijnache wijn, vino del Sin. KijMohe bleefcer, vino tinto del Rin. Spaangche wijp f vinodeEspa9ia. Malaga wijn , vino de Malaga. Madera wijn, vino de Madera. Een gebouw, un eiificio. Het behangsel, la tapheria. V c e tang, las lenazas.

Een buitengoed, un campo. I het groen, el verdor. Pe groenten, las legumbres. V 20 eene fluweelbloem, of duizend ichoon, tin amaranto. Een boom, tin arJoZ. Een appelboom, un manzano. I een heester, tin arbusto. Een vogel, tin pdjaro. Een vitch, un pescado. JcZ rio , een makreej, una oabalfa. Een krokodil, un cocqdrUlo of caiman.

SM eeft luirjtfard, on teopardo. Een venynig dier, tin animal ve- nenata. I het steekspel, la carrera d? Eene stad, una ciudad. De schouwburg, el coliseo. Een gulden, tin florin. Eene harde piaster of spaansche mpat, un duro. Estr espies casteltanas, y, diezniile- simas, mux poco mas. T de reii, eJ galope. Eene ziekte, una enfermedad. Een feestdag, un dia de fiesta. Palmzondagylfaft ttig-o de tamos.

Witte Dondevdag, Jueves santo. Tnschen 9 pdscua de resurrection. Pinkster, pdscua de pentecosUs. Sakramentsdag, dia de Corpus. Sint Jan, San Juan. Maria bemelvaart, la Asump- cion. Kersavond, visperq de navidad. Kersdag, dia de navidad. Eene monarchij,eene alleenheer- sching, una monarquia. W knoopmaker, tin botonero. Een beitel, un escaplo. De stoffe, la materia. Getfe zonsverduistering,iin eclip- se de sot.

De luctit, e7 tfire. De openbaiingy Za rewZtzcion. De pans, el papa. Een prodikant, un ministry een predikant, un predieudor. Son Ifls 4 dela esfera, 6 los. Europa, 2a Europa, Azie, el Asia. Midden-Europa, Europe, cen- trdl. Europeesch Ttrrkije, Turquia europea. De hoofdsteden van Earopa, AulDarmstad, Darmstat. Parijs, Paris, Weenen, Viena. Ofen, Buda, Of en. Konstantinopel, Constantinople Korfu, Corfu. Cagliari, CagliarL Genua, Jtnova.

Majorka, MayorccL Minorka, Menorca? Wto 9 De schierlahclen van Europa, las peninsulas de Ewropa. GO eene quadrille, eenltansche con- tredans, una cuadrUla. De handel, el negdcio. Jiet vcrtrek, la salida. Btetcoepen, trojxis de vharina. JteVg een g eHiiTt een ; ft e'en n een v rista. Aangezien dat, ofenfo de que, of visto oye, of puesto que. Men schrijft ep spreety naauwkeurig, wanoeer men zich overeenkomstig dp door dc besfte spipijygrs, of sprekers aangeno?

In Spanje volgt men de regels opgegeven door de koitokiykjs akadebue te Madrid. In de regelen van spelling. In de regelen van woordgronmno. Jn de regelen van woordyojcoino ; en 4. In de regelen van maatklankkunde prosojhe.

Het spaansche alphabet bestaat uit acht en twintig letters, wel- ker klanken in de volgende tafel uitgedrukt worden: B als be in beker, bij voorb. C wordt soms als kaa en soms als ce hoorbaar in ceder, cedul, uitgesproken, Voor a, o, u, of v66r eenen medeklinker wordt dezelve als k uitgesproken: Archangel, mechdnico, chertfbin, ckimico; doch deze woorden worden niet meer met de ch geschreven ; men schrijft thans Arcdnjel, mecdnico, querubin, quiinico. De 6 is stom in afgeleide woorden van de Grieksche taal, als in de woorden 'gnomon, gnomonica, enz.

H aatje De h wordt in het geheel niet uitgesproken en thans bij eenigen 00k uitgelaten, Zij wordt in de spaansche taal alleen behouden, om dat met dezelve de woorden eene andere betee- Kenis hebben dan zonder dezelve, bij voorb.

J hota de o en a van j hota moeten gehoord warden als de en- kele klank o in over en a in aten. De j hota heeft den klank als de nederduitsche H, bij voorb.

K wordt maimer in de spaapsche taal gebruiki en schynt alleen onder de letters van derzelver alphabet eene plaats te hcbbeq om woorden van andere talen te kunnen uitspreken, en heeft den klank als de nederduitsche K. L ele De e in ele hoorbaar als de nederdu jtsche e in era. LL eelje heeft byna den klank van de nederduitsche j, bij voorb. M eme De e in m erne hoorbaar als de enkele klank in eya. N ene heeft den klank van de nederduitsche N in Napels, nemen, onder, bij voorb.

N eenje heeft den klank als de nederduitsche J yoor verlengda enkele klinkers, bij voorb. O als de enkele klank o hoorbaar in over, bij voorb. P heeft den klank als dfr nederduitsche P in paap, pekel, bij voorb. Q koe De q koe wordt altijd gevolgd door de u en heeft deq klank van de nederduitsche k rn keeren, kiemen, bij voorb.

Yoorjieen had zij ook den klank van de neder- duitsche kw in kwade, kwam, bij voorb. It ere heeft een harden en een zachten klank. Zy heeft een harden klank, namely k die van de RR erre , wanneer zij een woord begint, als in rabxa, rica,. In alle aridere gevallen wordt zij zacnt uil- gesproken, als in Tara t garantia, direcid, enz. RR erre heeft altijd een harden klank, bij voorb. T te als de nederduitsche T, bij voorb. U oe De U in bet Spaansch wordt als de nederduitsche twee- klank oe uitgespjroken, bij voorb.

W doble oe De W wordt even als de K, slechts in het alphabet gevonden. Het voeg- woord y wordt thans door eenige schrijvers met i geschreven. Z zeta heeft bijna den klank van de nederduitsche z in zeven enz. De spaansche taal heeft geen twee noch drieklanken ; iedere klinkletter wordt afzonderlijk uitgedrukt, bij voorb.

Het voornaarawoonL Het werkwoord. Het voorzetseL Het voegwoord. Het bijvoegelijke naamwoord wordt door de spaansche akade- mie ab eeo deel van het naamwoord gerckend en onder hetzelve gebragt. Het hdwoord, het naamwoord, het voornaamwoord, het wert- woord en het deelwoord ayn aan veranderingen onderhcvig. De veranderingen geschieden door middel van verbuiging, van viBRvoBouMi, van geslacht en van getal.

De lidwoorden, de naamwoorden, de voornaatnwoorden en de deelwoorden ondeigaan eenige veranderingen door de verbuiging. De werkwoorcfyi ondergaan zeer vele veranderingen door de vervoeging.

Jumbre, man, delo, heme], monte, berg. De bijvoegelijke naamwoorden, waarover naderhand zaTgehan- deld worden, en sommige bijwoorden ondergaan eenige verande- ringen door de teapfen van vEBGEXYKttro.

Het zijn de udwoorden en voorzetsels, welke de onderscheidene gevalleu aanduiden. Van het niannelijke geslacht, masculine, zyn al de woorden, welke een mannelijk wezen of mannelijke schejpelen aanduiden, en die, welke geen mannelijk schepsel aanduiden, zyn zulks we- gens derzelver uitgangen, als: A la of para la.

Het lidwoord moet met het selfstandige naam- woord, met hetwelk hetzelve verbonden is, in geslacht, getal en Daamval overeenstemmen, als: El muchacho mandd los libros de su padre 6 las muchachas con la criada. Begint een enkeivondig aetfetandig naamwoord van bet?

Drt geachiedt ter vermijding van wan- blank, welke door de twee op elkander volgeode aa'a toude veroonaakt worden ; docb in bet meenroud besist men het lidwoord van het vroowelijke geolaeht: El alma del hombre es como un diamante en hruto. De ziel des menschen is als een ruwe diaraant. Het water was zoet, enz. El amor A la gloria es celebrado entre los valerosos. De lief- de voor den roem wordt bij de dapperen hoog geschat.

Las instrucciones del maestro son utiles, antique algunas veces fastidiosas. De lessen des onderwijzers zijn nut- tig ofschoon somwijlen lastig.

El masfuerte no es siempre el mas dichoso. Dc sterkste is niet altijd de gelukkigste. Het bepalend lidwoord wordt gebruikt v66r de namen van ko« ningrijken, landen en pruvintien ; als: La Inglatera y el JSortamerica sonpoderosas naciones.

Enge- land en Noord America zijn magtige volken. Het lidwoord mag echter weggelaten wor- den, wanneer deze naamwoorden van een voorzetsel zijn vooraf- Segaan, ten ware dezelven in eenen figuurlijken zin gebruikt wor- en, als: Ik ging naar Engeland. Hij komt van Frankrijk. De handelwijzen van Engeland TO jegeni Spmje. Jtnova, Geneve, Roma, Route, Arjd, Algiers, yereptcben gjeen iidwoord ; dotih wanneer het een ver af- gefegei rijk 10, hetwelk er aangeduid wordt, dan gebruikt men net Iidwoord.

Don Juan, Dofia Maria. Wanneer men meer dan een persoon aanspreekt, mag men zeggen: Het Iidwoord wordt in het Spaansch niet rcbruikt voor faoofd of gewone getallen, die geplaatat zyn aehter le doopnamen van Koningen, ens. Het Iidwoord wordt wag gelaten voor ti- tels van boeken, hoofdstukken, enz» als: Het boek, hetwelk is kocht, was getiteld: De dagteekening der maand en het uur vaij den dag ver- eisschen het Iidwoord ab: El once dejulio 9 den 11 July, El ocho de Noviembre, den 8 November.

La una, een uur. Las dos 9 twee ure. La una y cuarta, kwartier over een. La una y mtdia, half twee. Las dos menos cuarto, kwartier v66r twee. Las tres, drie ure. De dagen der week worden voorafgegaan van lidwoorden, wanneer zy in het verledene of toekomende gebruikt worden ; ab: El Lanes que viene 9 aanstaanden Maandag; doch niet in den tegenwoordigen tijd, als: Hoi es mattes, hederi is Dingsdag. De lidwoorden moeteh herhaald worden, wanneer verachei- dene naamwoorden op elkander volgen, inzonderheid wanneer die woorden van verschillende getallen en geslachten zijn, bvb» La prtmavera y el verano.

De lente en de somer. De dagen en nachten zijn gelijk. De onkuude is de inoeier der dwaling, der verwondenng en der vooroordeelen. Dit ie echler onvereebilug ; want men kan even too in het oederduitech zeggen: Doch er sijn gavallon, waarin bet eiei onveraebillig is, bet lid- woord ai ef niet te gebruiken, wanneer bet in het oedeiduitech weg gelaten wordt.

De keener van de nederduiiecbe ual sal wel opgtmorkt hebben 9 det bet vexsehil in het gebruiken der lidwoorden niet seer groot ia tuescben dese beide talen.

Ook laat men in het nederdoitaeh bet lidwoord wegin apreek woordelijke pitdrnk« hingen, alas nood breekt wet. In bet apaanaeh segt men: Wanneer twee of meer neamwoorden, welke deseUUebeteekenja hebben, in ee- nen sin voorkomeo, dan wordt gemeeolijk het lidwoord arlleen voor het eerate naam- woord gebruikt, ale: Hrj kwam van de etad Madrid; de hoofdstad van Spanje en de reaidentie van den Koning. Bij de eigennamen van menschen, landen, tteden, ens.

Pedro et el Mjo deJuptu Pieter ia de soon van Jen. Fine dt Holanda yfidd Frtnda. Ik kwaro van Holland en gjng near Frank rijk. Uegames d Curasao el diex ae Jonio ens.

S6crates de mteslro tiglo. Dfe spraakkqnst der spaansche koninkliike Akaderaie maakt voratrekt geen gewag Van ben niet bepalend lidwoord. Er wordt echter in de spaansche taal het wooFdje tmgevonden, hetwelk in de woordenboeken ab: Geef roij een boek, wordt vertaald met dame un libro ; hier is 4fen appel, aqui estd una mbnzana. Zeer dikwijls echter wordt tin en una tveggelaten, wanneer een en eerie in het nederduitsch gebruikt worden.

Hij is een afgezant. Hij is een schoenmaker. Zulk eene schoone vrouw. Bene zoo volkomene overwin- Wat een geraas! Welk een schoon gezigt I El es zapatero. Het naamwoord is dat deel der rede, hetwelk dient om do jiamen van zaken en personen en van derzelver hobdanigheden aanteduiden. Zeggen wij libro, boek, dan drukken wij nit den paara van het ding, hetwelk zoo. Om deze reden wordt het naamwoord in sustantivo en adjetivo, zelfstandig en bijvoegelijk naamwoord, verdeeld.

Op zich zelf en zonder behulp van een ander woord, duidt het zelfstandige naamwoord eene zelfstandigheid of het wezen eener zaak aan, als: Het bijvoegelijke naamwoord is het woord, hetwelke bij het zelfstandig naamwoord wordt gevoegd om eene hoedanigheid aan hetzelve toetekennen, als: Het zelfstandige naamwoord wordt in de spaansche taal ver- deeld in gemeen comun en eigen prdpio. Een gemeen zelfstandig naamwoord, hetwelk in het spaansch rumore comun en ook nombre apelativo genoemd wordt, is zulk een, waardoor vele zelfstandige dingen, welken tot eene en de- aelfde soort behooren, aangednid worden, als: Een eigen standig naamwoord is zoodanig een, hetwelk zekeren persoon of zekere zaak alleen aanduidt en daaraan, ipetuitzondenng van'al» le anderen, ala een eigennaam gejreven wordt, als: Toledo, Ma~ drid, Fernanda, Ferdinand, babel, Elisabeth.

Willera Pannevlek, Maria Stuart ; en ten aanzien van de plaatsen worden bijnamen daartoe gebruikt, als: Het meervoud wordt in de spaansche taal op driederlei wiize gevormd.

Die, welke op eene klinkletter ein- digen, waarop de nadruk der stem valt, maken het meervoud door de bijvoeging van de lettergreep es, als ; albala, albaldes, eene acte van aanstelling, ahli, alelies, lelie, borcegui, borceguies, hooge schoenen met veter. Maravedies, Maravedisen Maravedises, van wel- ke de eerste bijna nooit gebruikt wordt. Die, welke op eenen medeklisiker eindigen, maken het meervoud door de bijvoeging van de lettergreep es, als: Van de namen der vier werelddeelen Europa 9 Asia, Africa en America, hebben de drie eersten geen meervoud, doch de laat- ate wel.

Ook de bijvoegelijke naamwoorden, welfce onderscheidene be- namingen aan de zee geven, zelktandig gebezigd wordende, heb- ben geen meervoud, als: Be namen van metalen hebben Seen meervoqd, alt: In de spaansche taal wor- den verschefdene voorzetsels gebruikt om de onderscheidene be- trekkingen van eeri woord tot het andere aanteduideo.

Senor J , Ablat. Substantivo feriienino de persona. Substantivo masculino de cosa. Van den inktkoker qfAes inktko- kera. Substantivo femenino de cosa. Un substantivo masculino con un adjetioo.

Un substantivo femenitoo con un adjetivo. Un substantivo masculino con dos adjetivos. El nispero grande y dulce. De groote, zoete mispel. De groote, zoete mispelen. Las uvas grandes y dulces. De groote, zoete druiven.

Aanmerkingen op het gebruik van het voorzetsel k in den vierden naamval. De meeste spraafckunstenaars geven het volgende als een alge- meenen regel op ; te Weten: Cain matd k Abel. La Inglaterra socorrid k la Espana. Cain maid a Abel. Cam a Abel mato. Hier heeft del rfn efene tege'nstrijdige meening, Het be«- teekent: Enviamos el caporal al sarjcnUK— Wij zooden den korporaai mar den sergeant Over het algemeen wordt het gebruik van het vooraetsel daan- bevolen in alle voliinneji, waarin het ooderwerp niet genoegzaam duidetyk w.

De retfstandige naamwoorden kunnen op tweederlei wiise met 'elkander verbooden worden, in aoo verre zij in eene gelijke of ongdifke betrekking tot elkander staao. In het cerate geval ataan oi in denselfden naamval en in het andere in verschillende naamvallen. In eene gelijke betrekking worden de bij elkander geplaatste paamwoorden door middel vanvoegwoorden, bevestigena ofont- kennend, met elkander verbonden, ab: Fama v eternidad esperan al Aomfcre.

Guerra, peste y hambre despueblan d pais. De voegwoorden worden aDeenlijk tusschen de twee laatste naamwoorden geplaatst, wanneer meer dan twee op elkander volgen, doch de ontkennende worden herbaald ak in net laatste voorbeekL In eene ongelijke betrekking wordt een aeMstandignaanawoord met het andere verbonden door middel van een vooraetsel als; La casa de Pedro. La muerte de su jtwwJre. Het bijvoegelijke naamwoord kan in een voorste! Het zeHstandige naamwoord is uitgedrukt, wanoecr men legt: De bijvoegelijke naamwoorden hebben twee oitgangen, een vbraitoerlyxb en een onveranderltok.

TXB is, als grande, groot, groote ; dulce, soet, toete. De meeste eindigen in e als: Anderen in n, als: Anderen in r, als: Anderen in s t als: Wegens het gebruik der bijvoegelijke naamwoorden, aoo we ten opzigte der veranderlijke als der onveranderlijke, sal men de voLgende veranderingen tnoeten in aoht nemen: De bijvoegelijke naamwoorden bueno, goed, moh, slecht, lino, een, alguno, eenige, nifiguno, geen,primero, eerzle,postrero.

Bedro, t Ketert St. Gcmeeplijlc wapceerhet zeifstandjge oftamwowd iltalet ii, met eerrc klinkletter. In beide gevallen ia het we!

De plaats'xng der Bijvoegelijke naamwoarskn. Ovet bet algctneen staande bijvoegelijke jiaams-oonlen' en tie ' aia. La nermann y la kya Aermawii. In zoodanig geval moeten de beide bij- voegettjke naamwooMen, op het zelfstandige naamwoord vol- gen, ah: Una mujer bella y ofta. El ejtrdto y la armada derrotados. Maar is het een van die bijvoegelijke naamwoorden, welke v66r het zelfstandige naamwoora gaan, dan behoort hei bijvoege- lijke naamwoord met het eerste zelfstandige naamwoord overeen te fifemmen, als: Wanneer twee of meer zelfstandige naamwoorden in het tneervoud en van verschillende gealachten te zamen komen en hunne hoedanigheid doqr slechts een bijvoegelijk naamwoord aan- geduidt word!

Los hermosos valles y montanas. Las batcrias y los castillos bombeados. Su alteza estd male— Zijne boogheid is ziek. Sus Senorias son ricos. Hier stemmen de bijvoegelijke naamwoorden malo en ricos in geslacht en getal overeen met de personen, welke door de titels aangeduid worden.

Over de beheersching der bijvoegelijke naamwoorden. Bijvoegelijke naamwoorden van hoeveelheid beheerachen een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord van uitgestrektheid met bet voorzetselde.

De bijvoegelijke naamwoorden van uitgestrektheid, zyn alto, hoog, Tiando, diep, ancho, breed of wijd, largo, lang, enz. Una mesa de tres pies de alto of altura.

De bijvoegelijke naamwoorden van hoeveelheid komende voor een zelfstandig of bijvoegelijk naamwoord, hetwelk eene uit- gestrektheid aanduidt, wordt over het algemeen door het werk- woord tener beheerscht ; als: Men mag echter soms het werkwoord ser beiigen, als dan moet het bijvoegelijke naamwoord van hoeveelheid door de voor- afgegaan worden, als: Doch beide gevallen kunnen zeer goed met het volgende ver- anderd worden: Om het verschil in de maat of hoeveelheid van twee zaken aanteduiden, drukt men zich als volgt uit: Soi dos pulgados mas alto que F.

Bijvoegelijke naamwoorden welke met de beheersclien. Indien het bijvoegelijke naamwoord in zich bevat een deel van het zelfstandige naamwoord, wiens hoedanigheid het aanduidt, ge- schiedt de beheersching met dc f als: In dit voorbeeld bevat het bijvoegelijke naamwoord ato een deel van het zelfstandige naamwoora copa in zich.

Estoi cansado de viaje of de viajar. In dit voorbeeld is de door het bijvoegelijke naamwoord aan- geduide hoedanigheid canktdo de oitwereing van het zelfstandige naamwoord viaje of de onbepaalde wijze viajar, Bijvoegelijke naainwoorden beheerschen ook met de, wanneer zij fcanduiden: Distance de mi casa.

El es topaz de hacerlq. Estaba zelozo de eZZa. Pais abundante de todo. Descuidado de su persona. Estoi ignorante de su destyno. Onschuldig, Innocente de la actuation. Es indigno de vivir. Ajeno de la verdad. Olvidado de lo que pasa.

Waardigheid, Digno de ser comandante. Estd deseoso de irse. Estoi cierto de elh. Es cUidadoso de su persona. Gemeenliik beheerschen de bijvoegelijke naam- woorden met a als de hoedanigheid eene rigting te kennen geeft,als; Estd prdcsimo k la muerte of a morir.

Hij nadert zijn dood. Esto pcrtenece a 6h~ Dit betioort aan hem. Molesto k todo el mundo. Util k la nacion.

Es leal a supais. Insensible a lo que dijo. Es mux apficado a las cstudiqs. Es impaciente en sus ajUcciones. Wanneer ook een werkwoord in de onbepaalde wijze gere- geerd wordt, als: Es esperto en qprenJer.

De bijvoegelijke naamwoorden beheerschen ook met en wanneer zij aandaiden: Delicado en su proceder. Soi dilijente en mis otupaciones. Escaso en su mesa. Bijvoegelijke naamwoorden wdke met para beheerschen. De bijvoegelijke naamwoorden beheerschen met para wanneer zij aandaiden:. Estoi pronto para hacer eso. El es prdpio para tafo. Bijvoegelijke naamwoorden wdke met con regeren. De bijvoegelijke naamwoorden regeren met con wanneer zij gedrag aandaiden, als: Es amoroso con toio.

Fu6 respetuoso con sus bienhechores. Somtijds wordt hdcia in stede van con gebezigd, als: Van deze regefs echter wijken eenige biJTOegeiijke,' naamwoorden, welke naargelang van den zin door verschiflende; voorietiels beheerscht woraeri, als by voorbeeld Ingrato. De spaanscbe Akademie maakt eene. Metird en tierra can un garrctsao.

Even zoo is fusilazo geen vergroot naamwoord van fksil, om dat het met azo eindigt ; het duicjt niet aan een gfOQt geweer, maar het schot van eetf geweer. Insgelijks duidt de uitgang etc verachting aan: Onder deze collective naamwoorden wordt dit onderscheidge- vonden: By voorbeeld ; men mag niet zeggen: En zeer dikwijls worden in de spaausche werken de volgende en dergelijke uitdrukkingen gevonden, als: De vw vterkwoorden afgeleide naamwoorden, nambres verba- les, zijri: Al deze woorden hebben echter veel meer betee- kenisseh ; by voorbeejd: Die, welke zonder eene vergelijking te maken de hoedanigheid in den hoogsten graad aan« duiden, worden superlativos genaamd, als: De superlativo, overtreffende trap, wordt gevormd door de voeging bij de positivo van het bijwoord mui, als: Van deze positivos, comparativos en superlativos worden bijwoorden gevormd, zonder eenige verandering in den uitgang, echter met bijvoeging van den bijwoordelijken uitgang mente, ah: In het gebruik der superlativos, bvb.

Behalve deze wyze om comparativos en superlativos te vor- men, zijn er nog comparativos en superlativos, welke niet van de positivos gevormd worden, doch die op zich zelven eene vergelij- king en eene hoedanigheid in den hodjgsten graad uitdrukken. Aan deze wordt de naam van andmalos of irregulares, onregel- matige, gegeven, welke de volgende zijn: Malo,peor f pisimq 9 slecht, slechter, slechtst.

Bajo, inferior, infirm, laag, lager, laagst. Deze comparativos en superlativos kunnen echte? Van deze positivos en comparativos mogen teffens superlativos gevormd worden ; van de eerste door de bijvoeging van isimo aan het einde van het woord met weighting van de laatste klink- letter, als: Even alsde bijvoegelijke naamwoorden zelfstandig kunnen ge- bezigd worden, oezigt men somtijds in het spaansch de aelfstan- dige naamwoorden als bijvoegelijke, en zijn zy in zoodanig geval onderworpen aan veranderingen in de trappen van verge- lijking, als: El es mui cabattero.

Ella es mui nina. Soi mas hombre que V. Ten opzigte der vorming van bijwoorden uit de. Eenigen zijn er, welke comparativos en geene superla- tivos vormen ; anderen vormen superlativos met het bijwooM mux en niet met den uitgang simo, als: Jilial,femenil 9 igual, varonil, npch van die, welke op i uitgaan, als: De vergelijking van gelijkheid wordt gebezigd pm een. Tanfeo eum'sabhtbvk zoolelijk als trotsch, in stede vail Tan Jeo como sobtrbio. Mas presto caminamos, mas pronto llegaremos.

Cuanto mas lees, mas sabrds. Mas hablo, menos oyen,— Hoe meer ik spreek, hoe minder zij booren. Par mas que tos castigue, menos dbedeCen. Mas de lo que ftene. Zoo dan door een onkennend woord wordt voorafgegaan, dan is het beter met que te vertalen, als: Nada menos que dos pesos. Partitiws zijn getallen, welke bepaalde gedeelten van eena hoeveelheid uitdrukken, als: Ook kunnen tot de Colectivos gebragt worden de woorden f terceto, cuarteta, quintilla, secstiUa, octavo, dicima, en anderen, welke in de dichtkunst gebezigd worden, om de getallen der Ter- pen uktedrukken ; als ook die getallen, welke eene vermenigvul- diging in zich bevatten, als: Het verliest de o v66r een naamwoord mannelijk enkeJ- Toud: I7n hombre, een man, tin refo;» een hqaplogie.

Trecientas mujeres, drie honderd vrouwen. Et segundo hombre, de tweede man. La segunda mujer, de tweede vrouw. Los primer os hombres f de eerste inanneiu Las primer as mujer ef, de eerste vrouwen. Moor primer o verliestde o v66r een mannelijk enkelvoudig naamwoord, als: El primer capitulo del primer libro.

Pieter, Buctfalo, Bucephalus, zijn eigennamen van manhefijke schepselen, en hombre f mensch, cabaUo, paard, zijn derzelver ge- riachtoamen,. De eigennamen of geslacht namen van vrouwen of vrouwe- lijke schepselen zyn van het vrouwelijke geslacht, als de eigenna? De namen van ambten, bedieningen, beroepen, verrigtin- gen, enz.

De namen van steden, koningrijkea eq plaats? Toledo is van het vrouwelijke geslacht, om dat men den ge? Niettemin zijn er eenige dezer namen, die den regel der uitgangen volgen: De namen van rivieren tijn manneKjk, als: Mansanaref, Tajo, Guadalquivir ; niettemin segt men in Valladolid la Esgueva, en in Zaragosa la Guerva, namen van twee rivieren. De namen van winden en windstreken sijn mannelijk, als: De namen van kunsten en wetenschappen zijn vrouwelijk, als: Hiptrbole, vergrooting of verkleining van iets, wordt mannelijk en vrouwelijk gebezigd.

De namen der letters van bet alphabeth zijn vrouwelijk, als: De vergrootende en verkleinende naam woorden zijn ge- pieenlijk van net geslacht der woorden, waarvan zij afstammen, kte: Poemita en PoetiUa zijn' ook mannelijk, om dat de oorspronkeliike naamwoorden Poema, dicht, en Poeta, dichter, van het mannelijk geslacht zijn ; doch de vergrootende naamwoorden, welke op on uitgaan, zijn mannelijk, o schoon zij van vrouwelijke naamwoorden afstammen, als: De naamwoorden, welke alleen in het meervoud gebmikt worden, zijn van het geslacht, hetwelk zij volsens den regel van den uitgang in het enkelvoud zouden gehad bebben, all: De naamwoorden eindigende op a zijn vrouweKjk, als palma, palm, venda, bliuddoek, teja, dak, ventana, venster, met uitzoude- riug van de voigende, welke mannelijk zijn: Adema planken beschoeijing in de inijnen.

Atmea korst van storax. Aneurisma uitzetting van de groote slagader. Apotegma kprte en zinrijke volzin. Acsioma eene bekende stelling of geloofsspreuk. Carisma gave des hemels. Diafragma middenri£ Digamma eene letter, welke deRomeinen vaiLEolians onfleend hebben, de F of dubbel gamma.

DUema strikrede, moeijelijke gesteldheid. Drama een toneeldicht, een toneelspel. Edema een zacht gezwel. Emblema een zinnebeeld, Entimema eene bewijsrede, bestaande slechts uit twee voor- stellcn, enz.

Evanjelista Evangelist Guardacosta kostbewaarder. Guardavela reeftouw, JHaca een klein paard. Idioma spreekmanier 9 een land of volk eigon, taaleigeuschap. Paradigma voorbeeld, Paradqja een voorstel, dat tegen bet algemeene gevoeleo strijdt. Poema een dichtstuk, vers. Prisma eene hoekzuil, of langwerpig ligchaam met verscheide- ne gelijke zijden en hoeken, een driekantig glas ter proefneming der kleuren.

Prcblema een vraagstuk, een moeijelijk voorstel om optelossen. Sistema stelsel, Sofd eene sofa. Viva een vreugde kreet. Poste een post van deuren of vensters. Uitgezonderd de volgende, welke vrouwelyk zip i Anode eene eend.

Aguochirle slechte drank, spooling, Alache een elft. Alsxne zeker oKruid alrine media. Anagalide gnigchelheilt zeker geneeskruid. Ave een vogeL Azumbre eene maat. Clave sleuteh Clemdtide klimop. Compaje een gewricht, lid, ook genootschap.

Ccrriente stroom, Corte hof. Costumbre gewoonte Crasisie poezeligheid, welgedaanheid. Cvrribre top, hoogste punt. Esferdide eene langwerpig ronde figuur. Ease uiterlijke vertooning der planeten. Helice een slak lijn, de schelp ran bet o6r f enz. Hqjaldre een koek, pastei.

Lande een eikel of akeJ. Larinje het hoofd der luditpijp, Laude hfook grafschrift. Lente een bol geslepen glas, lens. Zrfte, of few, pleitgeding. Have sleuteL Lumbre vuur, ook een vonk vuur. Menguante de eb, ebbe, luna menguante afnemende roaan. Mugre slijk, vuilnb, dat ergens aankleeft. Panace eeii zeker kruid, Pairalaje het verschil tusschen den schijnbaren en warea stand eener ster, wanneer die van de aarde beschouwd wordt, ontstaan- de uit een bedrog des gezigts.

Paraselene eeqe bijmaan, eene maan in flchija bij onte maanu Parte aandeel, Patente open, patent. Peste pestzkskte, Pirdmide eene spitsche ztril. Picside het ouwel, hostie of ciborie kastje. Padre de etter eener wond. Pringue het vet, dat uit hat vleesch loopt. Salve de salve regina, enz, Sangre blood. Sirte drijfzandi losse zandbank, Suerte noodlot Superftcie oppervlakle.

Teame eene soort van steen, welke het ijzer Wegfrtoot. Techumbre een hoog dak, Temptrie matigheicL Tilde een lijn dus — , geplaatst op do spaanache ft. Urdiembre de ketting schering of lengte eener stoffe, die ge- weven wordt. Varice of variz eene uitzetting of opzwelling der aderen.

Vislumbre flikkering des lichts, — en eenige anderen. Als mannelijk en vrouwelijk worden gebruikt: De naamwoorden, welke op i uitgaan zijn mannelijk, als: Uitgezonderd de volgende, welke vrouwelijk zijn: Die welke op o uitgaan zijn mannelijk, als: Die welke op u uitgaan zijn mannelijk, als: Die, welke op d uitgaan 1 zijn vroawelijk, als: Die, welke op I uitgaan zijn mannelijk, als: Met uitzondering van de volgende, welke vroaweiyic aijn, als: Die, welke op n uitgaan zijn mannelijk, als: Binazon de tweede schootunaking, enz.

Ook bebben de woorden, welke op ei en op ir, or en w uitgaan, meeatal de nadruk der item op de laatete lettergreep. I Clin of crin manen Tan dieren. Desaion ongerustheid, ontevredenheid, grief, ontijdighcicL Imajen een beeld, beeltenis. Hiperbaton verzetting der order en achikkingiener rede.

Plomazon een vergulder's kussen. Sien de slaap van bet hoofd. Mdrjen en drden worden tnannelijk en vrouwelijk gebruikt.

Die, welke op r uitgaan zijn mannelijk, als: Azucar en Mar worden mannelijk en vrouwelijk gebruikt ; doch de zarnengestelde van de laatste, als: Die, welke op s uitgaan zijn mannelijk, als: Met uitzondering van de volgende, wel- ke vrouwelijk zijn, als: Anajiris klaverboonen, eene plant.

AngarUlas eene burrie of bcrrie, een azijn stelletje, era. Antiperistasis de werking van twee tegenstrijdige hoedanighe- den, die door tegenstand elkanders krachten vermeerderen. Apoteosis eene heidensche plegtigheid, waarbij de keizers ondcr de goden gesteld worden. Bacaris of bacara vlooizaad. Colapiscis hoizmgblag, vischlijru, Completas het laatste avond gebed.

Crisis bet tijdstip van beslissing, krisw. Diapedisis uitvloeijing van het blood door het bekleedsel der bloedvaten. Tin Bpiglotis het lelletje ran de keel. Elites een holle steen met een kern. Hvpdstasis bezinkgel van urine. Hipdtesis eene aangenomene grondeteliing, waarait men teja bewijze van iets besluit, enz, of eene verondenrteUing. Maitines de metten of getijden, de morgen gebeden.

Metempsicosis zielsverhuizing, Mies koorn, gewas, oogst. Palispastos een werktuig met vele katrollen. Preces gebeden uit de H. Raquiiis de engelsche ziekte. Selenites of senites maansteen. Sind6resis wroeging, knaging van het geweten, Sintresis de vereeniging van twee lettergrepen. Sincuresis de zamenhechtiag der beenderen door banden, Sintacsis woordvoeging. Trtbedss eene treefL Visperas de vesper, avond gezangen of gebedea.

Cutis vel of huid, wordt als mannelijk en vrouwelijlc gebezigd. Die, welke op t uitgaan zijn vrouwelijk, als: Die, welke opzuitgaan zijn mahnelijk, tin: Uitgezonderd de woorden, welke in ez uitgaan en eene bezitting of hoedanig- keid aanduiden, als: Het voornaamwbord is een deel der rede, hetwelk gesteld wordt in de plaats van het naamwoord ten einde hefhaling te voorko- men.

De voornaamwoorden worden in zes soorten verdeeld: De persoonlijke voornaamwoorden worden gesteld in de plaats van de namen van persunen en die van dingen, wanneerdeze als personen gebezigd worden. Zij zijn drie in getal: Yo wordt gesteld in de plaats des naams van den per- soon, die spreekt, en wordt genaamd: De voqrnaamwoordcn yo en tit sijn geheel persoonlijk.: In het meervoud lyden alte drie veranderingeh in den uitgang, gelijk uit de volgende verbai- gingen op te inerken is.

JJT» F«f f of vosotros. Het onzijdige voomaamwoord heeft in het Spaansch geea meervoud en wordt even als de anderen verbogen zonder den vocativo, als zijnde het van den derden persoon. De gewoonte laat echter toe ora, wanneer men iemand met minachting bejegent, of hem iets beveelt, hem in den derden persoon aantespreken, zeg- gende vaya d f ga weg, haga lo que le rnandan, doe wat men U gebiedt, calle, zwijg, enz.

Deze verbuiging behoort aan de drie geslachten: Het meervoud nosotros en vosotros zijn zamengesteld ait de voornaamwoorden nos en vos en het bijvoegelijke naamwoord etros, in het meervoud. Zij ondergaah geene verandering dan in den dativo en den acusativo, waarin vos de v verliest, als: Os castigari, ik zal U straffen, in de plaats van vos lo mando, vos lo castigarb 9 gelijk voorheen geschre- ven werd. Schoon zij meervoudige voornaamwoorden zijn, zoo worden zij echter in het enkel voud gebruikt inzonderheid in bevelschrif- ten van regeringen, geestelijken, enz.

Bij voorbceld zegt de koning: Het gene ten uwen aanzien mij is berigt gewor- den, enz. Ook worden zij gebruikt, wanneer men zich in het gebed tot God, de Heilige maagd en de Heiligen wendt.

De voornaam woorden el, la, lo en lot kunhen welliet door den leerling verward worden met de lidwoorden ; doch de taal- kenner zal al dadelijk dezelven onderkennen, door te letten op de woorden, bij dewelken dezelven gevoegd zijn. De voornaam- woorden worden bij de werkwoorden gevoegd, als: De lidwoorden worden bij de zelfstandige naam- woorden gevoegd, als: In de voorbeelden van verbui- Singen staat le in het enkelvoud en les in het meervoud in den erden naamval dativo voor de beide geslachten, terwijl le in het enkelvoud en los in het meervoud mannelijk, en la in het enkel- voud en las in het meervoud vrouwelijh in den vierden naamval acusativo staan.

Om dus in geene dwaling te vervallen, zal men behooren deze twee naamvallen wel te onderscheiden. El juez persiguid d unos ladrones, los prendid, y los castigd: De regter vervolgde eenige dieven, hij vatte hen op en straftte hen. In deze voorbeelden zijn de voor- naamwoorden in den vierden naamval, mannelijk enkelvoud en meervoud. Hier zijn de voornaam woorden in den vierden naamval, vrouwelijk enkelvoud en meervoud.

El juez prendid d un ladron, le tomd declaracion, y le notified la senteneia: El juez prendid d unos ladrones les tomd declaracion, y les notified la senteneia: Deze voornaamwoorden zijn in den der U. Deze voornaam- woorden staan in den derden naamval vrouwelijk enkelvoud ea meervoud.

Op deze wijze behoort men den derden en vierden naamval, dativo en acusativo te leeren onderscheiden , waarin echter niet alleen in de gemeenzame spreekwijze, raaar zelfs in de werken van anders beroemde spaansche schrijvers dikwijls onnaauwko»- righeden sluipen.

Beslist niet onaangenaam, maar ook niet heel complex en de fruitigheid die je van de pruimen verwacht wordt hier een beetje ondergesneeuwd door de dropkruiden. De smaak volgt een beetje hetzelfde patroon. Ook hier is het de drop die het hardst roept. Bittere drop wel te verstaan, het bier heeft een droog, kruidig karakter.

Smaken als karamel en iets donker fruit zijn aanwezig, maar worden enigszins ondergesneeuwd door de drop. De chilipeper, tot nu toe de grote afwezige, komt af en toe op het allerlaatst heel even subtiel meedoen. Het kan overigens ook de kracht van suggestie zijn en is wat mij betreft dan ook iets te subtiel, er waren momenten dat ik de peper totaal niet proefde.

Nu hoeft bier niet naar sambal te smaken, maar als je het toevoegt moet het natuurlijk ook wel de smaak verrijken en dat doet het hier nauwelijks. Hete Pruim is geen slecht bier en een van betere van de Tilburgse brouwerij.

Het is op zijn minst een leuk alternatief voor een standaard dubbel. Toch wordt niet alle potentie benut, de drop drukt iets te zwaar tegen de fruit-, mout- en hopsmaken aan en dat is zonde. Weet de brouwer dat te fixen en de peper iets beter aan te zetten, dan heeft het namelijk een mooi complex kruidenbier in handen.

Er zit namelijk genoeg potentieel aan mooie smaken verstopt in het flesje. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Stuur mij een e-mail als er nieuwe reacties zijn.

E-mail me als er nieuwe berichten zijn. Share on Facebook Share. Share on Twitter Tweet. Share on Google Plus Share. Share on Pinterest Share.


.

Compaje een gewricht, lid, ook genootschap. Ccrriente stroom, Corte hof. Costumbre gewoonte Crasisie poezeligheid, welgedaanheid. Cvrribre top, hoogste punt. Esferdide eene langwerpig ronde figuur. Ease uiterlijke vertooning der planeten. Helice een slak lijn, de schelp ran bet o6r f enz. Hqjaldre een koek, pastei. Lande een eikel of akeJ. Larinje het hoofd der luditpijp, Laude hfook grafschrift. Lente een bol geslepen glas, lens. Zrfte, of few, pleitgeding. Have sleuteL Lumbre vuur, ook een vonk vuur.

Menguante de eb, ebbe, luna menguante afnemende roaan. Mugre slijk, vuilnb, dat ergens aankleeft. Panace eeii zeker kruid, Pairalaje het verschil tusschen den schijnbaren en warea stand eener ster, wanneer die van de aarde beschouwd wordt, ontstaan- de uit een bedrog des gezigts.

Paraselene eeqe bijmaan, eene maan in flchija bij onte maanu Parte aandeel, Patente open, patent. Peste pestzkskte, Pirdmide eene spitsche ztril. Picside het ouwel, hostie of ciborie kastje.

Padre de etter eener wond. Pringue het vet, dat uit hat vleesch loopt. Salve de salve regina, enz, Sangre blood. Sirte drijfzandi losse zandbank, Suerte noodlot Superftcie oppervlakle. Teame eene soort van steen, welke het ijzer Wegfrtoot. Techumbre een hoog dak, Temptrie matigheicL Tilde een lijn dus — , geplaatst op do spaanache ft. Urdiembre de ketting schering of lengte eener stoffe, die ge- weven wordt. Varice of variz eene uitzetting of opzwelling der aderen.

Vislumbre flikkering des lichts, — en eenige anderen. Als mannelijk en vrouwelijk worden gebruikt: De naamwoorden, welke op i uitgaan zijn mannelijk, als: Uitgezonderd de volgende, welke vrouwelijk zijn: Die welke op o uitgaan zijn mannelijk, als: Die welke op u uitgaan zijn mannelijk, als: Die, welke op d uitgaan 1 zijn vroawelijk, als: Die, welke op I uitgaan zijn mannelijk, als: Met uitzondering van de volgende, welke vroaweiyic aijn, als: Die, welke op n uitgaan zijn mannelijk, als: Binazon de tweede schootunaking, enz.

Ook bebben de woorden, welke op ei en op ir, or en w uitgaan, meeatal de nadruk der item op de laatete lettergreep. I Clin of crin manen Tan dieren. Desaion ongerustheid, ontevredenheid, grief, ontijdighcicL Imajen een beeld, beeltenis. Hiperbaton verzetting der order en achikkingiener rede. Plomazon een vergulder's kussen.

Sien de slaap van bet hoofd. Mdrjen en drden worden tnannelijk en vrouwelijk gebruikt. Die, welke op r uitgaan zijn mannelijk, als: Azucar en Mar worden mannelijk en vrouwelijk gebruikt ; doch de zarnengestelde van de laatste, als: Die, welke op s uitgaan zijn mannelijk, als: Met uitzondering van de volgende, wel- ke vrouwelijk zijn, als: Anajiris klaverboonen, eene plant. AngarUlas eene burrie of bcrrie, een azijn stelletje, era.

Antiperistasis de werking van twee tegenstrijdige hoedanighe- den, die door tegenstand elkanders krachten vermeerderen. Apoteosis eene heidensche plegtigheid, waarbij de keizers ondcr de goden gesteld worden.

Bacaris of bacara vlooizaad. Colapiscis hoizmgblag, vischlijru, Completas het laatste avond gebed. Crisis bet tijdstip van beslissing, krisw. Diapedisis uitvloeijing van het blood door het bekleedsel der bloedvaten. Tin Bpiglotis het lelletje ran de keel. Elites een holle steen met een kern. Hvpdstasis bezinkgel van urine. Hipdtesis eene aangenomene grondeteliing, waarait men teja bewijze van iets besluit, enz, of eene verondenrteUing.

Maitines de metten of getijden, de morgen gebeden. Metempsicosis zielsverhuizing, Mies koorn, gewas, oogst. Palispastos een werktuig met vele katrollen. Preces gebeden uit de H. Raquiiis de engelsche ziekte. Selenites of senites maansteen. Sind6resis wroeging, knaging van het geweten, Sintresis de vereeniging van twee lettergrepen.

Sincuresis de zamenhechtiag der beenderen door banden, Sintacsis woordvoeging. Trtbedss eene treefL Visperas de vesper, avond gezangen of gebedea. Cutis vel of huid, wordt als mannelijk en vrouwelijlc gebezigd. Die, welke op t uitgaan zijn vrouwelijk, als: Die, welke opzuitgaan zijn mahnelijk, tin: Uitgezonderd de woorden, welke in ez uitgaan en eene bezitting of hoedanig- keid aanduiden, als: Het voornaamwbord is een deel der rede, hetwelk gesteld wordt in de plaats van het naamwoord ten einde hefhaling te voorko- men.

De voornaamwoorden worden in zes soorten verdeeld: De persoonlijke voornaamwoorden worden gesteld in de plaats van de namen van persunen en die van dingen, wanneerdeze als personen gebezigd worden. Zij zijn drie in getal: Yo wordt gesteld in de plaats des naams van den per- soon, die spreekt, en wordt genaamd: De voqrnaamwoordcn yo en tit sijn geheel persoonlijk.: In het meervoud lyden alte drie veranderingeh in den uitgang, gelijk uit de volgende verbai- gingen op te inerken is.

JJT» F«f f of vosotros. Het onzijdige voomaamwoord heeft in het Spaansch geea meervoud en wordt even als de anderen verbogen zonder den vocativo, als zijnde het van den derden persoon. De gewoonte laat echter toe ora, wanneer men iemand met minachting bejegent, of hem iets beveelt, hem in den derden persoon aantespreken, zeg- gende vaya d f ga weg, haga lo que le rnandan, doe wat men U gebiedt, calle, zwijg, enz.

Deze verbuiging behoort aan de drie geslachten: Het meervoud nosotros en vosotros zijn zamengesteld ait de voornaamwoorden nos en vos en het bijvoegelijke naamwoord etros, in het meervoud. Zij ondergaah geene verandering dan in den dativo en den acusativo, waarin vos de v verliest, als: Os castigari, ik zal U straffen, in de plaats van vos lo mando, vos lo castigarb 9 gelijk voorheen geschre- ven werd.

Schoon zij meervoudige voornaamwoorden zijn, zoo worden zij echter in het enkel voud gebruikt inzonderheid in bevelschrif- ten van regeringen, geestelijken, enz. Bij voorbceld zegt de koning: Het gene ten uwen aanzien mij is berigt gewor- den, enz. Ook worden zij gebruikt, wanneer men zich in het gebed tot God, de Heilige maagd en de Heiligen wendt.

De voornaam woorden el, la, lo en lot kunhen welliet door den leerling verward worden met de lidwoorden ; doch de taal- kenner zal al dadelijk dezelven onderkennen, door te letten op de woorden, bij dewelken dezelven gevoegd zijn. De voornaam- woorden worden bij de werkwoorden gevoegd, als: De lidwoorden worden bij de zelfstandige naam- woorden gevoegd, als: In de voorbeelden van verbui- Singen staat le in het enkelvoud en les in het meervoud in den erden naamval dativo voor de beide geslachten, terwijl le in het enkelvoud en los in het meervoud mannelijk, en la in het enkel- voud en las in het meervoud vrouwelijh in den vierden naamval acusativo staan.

Om dus in geene dwaling te vervallen, zal men behooren deze twee naamvallen wel te onderscheiden. El juez persiguid d unos ladrones, los prendid, y los castigd: De regter vervolgde eenige dieven, hij vatte hen op en straftte hen. In deze voorbeelden zijn de voor- naamwoorden in den vierden naamval, mannelijk enkelvoud en meervoud. Hier zijn de voornaam woorden in den vierden naamval, vrouwelijk enkelvoud en meervoud. El juez prendid d un ladron, le tomd declaracion, y le notified la senteneia: El juez prendid d unos ladrones les tomd declaracion, y les notified la senteneia: Deze voornaamwoorden zijn in den der U.

Deze voornaam- woorden staan in den derden naamval vrouwelijk enkelvoud ea meervoud. Op deze wijze behoort men den derden en vierden naamval, dativo en acusativo te leeren onderscheiden , waarin echter niet alleen in de gemeenzame spreekwijze, raaar zelfs in de werken van anders beroemde spaansche schrijvers dikwijls onnaauwko»- righeden sluipen.

Het is altijd onnaauwkeurig het onzijdige voornaamwoord lo m de plaats van het mannelijke voornaamwoord le in den vierden naamval te bezigen. Men feilt tegen de taal, waoneer men zegt: Voorheen werden de voornaamwoorden d, ella, ellos, ettas en ello met het voorzetsel de, met weglating van de letter e, tot een woord vereenigd, als: Dit is in onbruik geraakt ; de vereeniging geschiedt alleen met het lid- woord el ; en men schrijft thans: Del Rey es lo que viene de Bij het gebruik der voornaamwoorden me, te, se moet mea den regel volgen, welke is voorgeschreven voor het gebruik der andere voornaamwoorden ter onderscheiding van den derden en vierden naamval.

Bij voorbeeld men zegt: Of in de volgende uitdrukkingen: Yo me lo si of me lo pienso, ik weet net ; tu te tendras buen cuidado, gij moet er veel zorg voor dragen ; alia se las haya, dat hij zich zelve toewijte. In deze voorbeelden zijn de voornaamwoorden me, te,se in den derden naamval enkelvoud.

Nosotros nos amamos, vosotros os arrepenHs, a- quellos se abroquelan, wij beminnen ons 9 gij berouwt U, zij be- echutten ztcA achter een schild. Deze zijo wederkeenge werk- woorden. In de gevallen, waarin het voornaamwoord nos achter het werkwoordgevoegd wordt, dan verliest het werkwoord de laat- gte s in den eersten persoon meervoud, als: Ten laatste moet nog aangemerkt worden, dat het voor- naamwoord se gebruikt wordt om den lijdenden zin te vormen bij de werkwoorden, welke dien zin niet hebben ; doch slechts in den derden persoon van de tijden der werkwoorden en in de onbepaalde wijze, welke al de tijden en personen in zich bevat.

Bij voorbeeld ; La gramdtica se estudia para hablar conpureza propiedad; pero se debe anadir la lection de los autores dasicos. Het voornaamwoord se duidt hieraan, dat de werkwoorden estudiar en anadir in den lijdenden zin zijn. Hetzelfde heeft plaats, wanneer het voornaamwoord achter het werkwoord staat: Men kan dus zeggen: Men kan altoos het voornaamwoord voor dock niet altoos achter het werkwoord plaatsen. Wanneer het onderwerp der rede voor het werkwoord gaat, dan moet het voornaamwoord voor hetzelve staan, als: Los bue~ nos me aman, los malos me aborrecen.

Anddased esto f voegtetf hierbij. Preguntaraumv acaso, men zal mij misschien vrageo. Wanneer een voornaamwoord met twee werkwoorden ver- bonden is, strekkende het laatste ter bepaling van het eerste, dan tnag het voornaamwoord voor het eerste of achter een van beide staan, ah: Doch in eenige gevaU len als de volgende ktinkt het better, wanneer men het voornaam- woord achter het tweede, of bepalend werkwoord, en niet ach- ter het eerste laat gaan ; als: Wanneer deze voornaamwoorden achter de werkwoorden k' men, dan worden zij bij elkander gevoegd en tot een woord vereenigd ; en al zoodanig vereenigde woorden Worden encliticos of arrimatJos genaamd.

Somtijds worden twee of drie voor- naamwoorden bij een werkwoord gevoegd, als: De verbogene voornaamwoorden mi, ti, si, kunnen v66r of achter het werkwoord gepiaatst worden, als: Para ti viene la carta, of la carta viene para ti: Het voorzetsel con wordt met de voornaamwoorden mi, ti, si, in den zesden naamval ablativo aidus tot een woord vcreenigd: Somiijds ver- eenigen zich drie voornaamwoorden: Zij sijn dne in getal: Suyos, zijne of hare.

Suya, zijne of hare. Nuestra, ooze; Vuestra, uwe. Suyas, hunne of hare. Suyo, het zijne of hare. I Knesfro, het uwe. Zij blijven onveranderd, waanter zij achter dezelven komen. Voorbeeldem — V66rde zelfstandige naamwoorden komende, 2egt men: De voornaiamwoorden nuestro 9 viiestro en nuestra, tmestrf konnen ook door een erikel peraoon gebezjgd worden, bijvoorb: De betrekkelijke voornaamwoorden Prondmbres felalhrosi z iJA de voornaam woorden, welke op eenig reedagehoemd woonl opzigt hebben.

Zoo t £egt men: Quien voor het manrielijk en vrouwelijk zonder lidwoord, als: Cuyo voor de beide geslachten met de verandering in deiv uitgang, als: Al deze voornaamwoorden hebben het meervoud, behalve que. De betrekkelijke voornaamwoorden cuyo en cuya, worden door eenigen onder de bezittelijke voornaamwoorden gebragt.

De voornaamwoorden cual en quien vormen de zamengestel- de cualquier of cualquiera, quienquier welke zelden gebruikt wordt en quienquiera. De eerste dezer vormt cualesquier en cualesquiera.

In dit geval zal het niet goed zijn cualquier te gebruiken ; doch wanneer een zelfstandig naamwoord dadelijk er op volgt, dan mag cualquier gebezigd worden, als: In het laatste geval kan men cualquiera ook bezigen.

In het meervoud zegt men meestal: Bw op tfeNff andere plaats zegthij: I Cuyo es esto? Wflke moefr ik hebbtti? Sfifaf wien zijt gij gegaan?. J per qui llora? Wat ibftefc wij qfttttfi? Wiens hoed is deze? Maar indien het antwoord in het Spaansch doer een bezittelijk voornaamwoord gegeven wordt, als dan wordt er geen voorzeUel vcreiscfat ; ala: Van wien is dit? Deze voornaamwoorden pronombres indefinidos worden zoo genaamd, om dat zij gebruikt worden met opzigt tot voorwerpen in eenen onbepaalden zin.

Zij zijn als volgt: Een en ander, elkander. Niet een, geen een. Geen van beide, geen er van; Wie het ook zij. Wien het ook zij. Iemand, eenig mensch worden door Alguno of Alguien ver- taald ; het laatste echter wordt zelden gebezigd. Heeft iemand bet gezegd? I Alguien vino 1 Is eenig mensch gekomen? Iemand heeft het gezegd, Alguien wordt nimmer gebruikt, wanneer een voorzetsel op het voornaamwoord moet volgen, als: I ho ha dicho alguno de ellos t Heeft iemand van hen het ge- zegd?

Het meervoud Tan Alguno korat overeen nciet eenige, sommige r en moet in geslacht overeenstemmen met het naamwoord, waar- op het betrekking heeft. Tengo algunos bellos libros. Jk Jieb eeiuge schoone boeken. Uno, wordt door iemand, men of een vertaald, wiens meer- voud unos overeenkomt met eenigen. I Quitntede hacer uno en tal casof Wat kan men in zooda- nig geval doen?

Aiioo of alguna cosa komt overeeri met iets, tout, als: Tengo algo que dearie. Ik heb U iets of wat le zeggen. Heeft hij iets roor mij?

Ja, hij brengt iets. Is er wat nieuws? Hebt gij wat goeds? Es algo de abogadq. Hij is zoo wat een regtsgeleerde. Een en ander en elkander. Wanneer er in het rfederduitsch een voorzetsel ge- bc4gd vvordU dan moet men in het Spaansch ook een bezigen.

Bsepar tiaeiertm wjo para el otro. Dal paar wcrd war el- kander geboren. Zij aijn beide gelukkig. Uno y otro h dijeron.

Beide zeidfert Het Zo Aar£ por amor de uno. Ik zal het doen, tea gevfcfle van-daii een en den ander. Me did amba8 manas. Zij gaf mil beide handeru Meter beide of door beide r worth vertaald door entrambos, als: Zij hebben het met er beide ge- kocht. Men moet eft war eeq inneraen.

Cada muchacho dijbsu leccion segarddamente. Zij komen du alien en ieder met zijn eigen verhaal. Todo, overeenstemmende met hat naamwoord in getal en geilacht, heeft de beteekenia Tan alien, alles, sen ieder 9 ieder sen, elk een, als: Todaa sus riquexas no It valieron nada. Toda sospecha es mala. Alle vermoeden ia slecht, Todoa viweron A tiempo. Zij ktvamen alien bij tijds. Alles heeft zijn einde. Todo hombre deben saber su derecho.

Todot Io8 hombres estdn sujetos A suspasumes. Alle menschen zijn aan hunne hartstogten onderworpen. Todo lo que dijo, es verdad.

Al wot hij zeide, ia waar. Me paqaron por todo lo que hize. Zij betaalden mij voor alles isat ik deed. Onto beteekent een ander 9 under o anderen 9 en stemtmet het naamwoord in geslacht en getal overeen, als: Otro no lo hubiera hecho. Een ander zoude het niet gedaan hebben. Tengo otraa que son mejores. Ik heb ander en t die beier zijn. Eens anders wordt vertaald door ajeno, hetwelk overeenstemt Wet het naamwoord in getal en geslacht ; en andercn, gebezigd in een algemeenen zin, wordt vertaald door pr6jimo 9 als: No codtcieis al bien ajeno.

Begeer eens anders goed niet. Doe ta«t aan anderen f hetgeen gij niet wilt, dat U gedaan worde. Mucho, veel en muchos, velen, komen met het naamwoord in geslacht en getal overeen, als: Tiene mucha plata, pero no tiene mucho juicio. Ik heb met verscfieide- nt, die vkn wjtt gav balea zip; gesproken. Varias mujeres estaban edit. Nih6itjco, fttel tfert, yeert, komt overfeed met het naim- weord in geslacht, als: Ninguno de tllos vine.

Niet eefi Van ten k warn. Dus hebt gij gten ran haargezien? No Senor, d ninguna. Net n Mijn Heer! Geen wereldseh genoe- gen is duurzaara. Ik heb niemand gezien. Niemdrid zeidd mij lets.

Geef net sfih niemand. No hay nada gwe temer. Hij zeide niets yah U. Nada vatieron sus reprdches, Zijne rerwijten hielpeh nzete. Ik zeide hem niefc. No hai nada de nuevo. Er is niets nieinvs. Hjj heeft hiets vari eer sbldaat aan zich. I Esos buqties son franceses 6 Ingleses f Ni uno, ni otro, pues son Americanos.

Zijo die vaurtuigeh FVansche of Engelsche? Geen van beide ; want zij zijn Amtrikaneh. Ill heb de tbbneelspeelster's van Seville en die van Malaga ge- zien, doch nock de eene, nock de andere behagen my. No ve6 ni uno ni otro. Ziet gij die twee raannen? Ik zie den ten nock den ander.

Cualquiera que venge, Wie oak koine. Yah tffien gij ook spreekt Verdeel deze bloemen ender die vrouwen, weike ook gij lief bebt Qualquiera in beide getalfen, wanneer het vodr een naam- woord staat, verliest de laatste k linker, als: Qualquier hombre y qualeiquitr mujeres qke estuviesen atUt. Wat ook opzigt hebbende tot zaken, wordt doer qualqUiefic que vertaald, als: Qualquiera eosa que diga. Wat hij ook zegge. Qualquier cosa que hiciere. Alks v M Mfctkt, is iiiet aIti dyM. Alles wat hij nam, was goed.

Tal heeft dezelfde beteekenis ah zulk, zoodmig, en kotnt overeen in getal met het naamwoord, waarop het betrekking heeft, als: Tal conducta merece castigo. Zoodanig gedrag verdieot straf. No me gustan tales acetones. Zoodanige daden behagen mij niet.

No quiero talea hombres en mi casa. Ik wil zulke jnenschfiQ Hi mijn huii niet hebben. El Senor fulano me dijo que — etc. Een zeker Heer zekle mij, dat enz. Tanto en cuanto worden Tertaald door too veel en hoe veel, en verbogen naar geslacht en getal van het paamwoord, waar rode asij mogten komen te staan.

Er waren zoo ved menschen dear! I Cuantps habian t Hoe ved waren er? No si cuantas veces vino. Verbo ntutro ofintransitivo, onzijdig werkwoord, is dat, welks uitdrukking of beteekenis niet tot iets anders overgaat, als: Verbo reciproco, wederkeerig werkwoord, is dat, Welks uitdruk- king of beteekenis overgaat op een persoonlijk voornaamwoord, hetwelk is het voorwerp der rede en in de plaats komt vdn het onderwerp ; zijnde derhalve een en dezelfde zaak of persoon te gelijkertijd het onderwerp en het voorwerp der rede, als: De vervoeging der werkwoorden la Conjugacion is de veran- dering, welke de werkwoorden ondergaan in derzelver wijzen, tijden, getallen en personen, met onderscheidenc uitgangen.

De wijzen der werkwoorden. Ueva esta carta, breng dezen brief, animate, beur U op, deja esa diversion, laat af van dat tijdverdrijf. Even zoo met zaken of diercu, welke als personen aangesprokeu wordeu. Dit voorafgaand werkwoord wordt in de spaansche spraakkunst antecedente of determinate genaamd. De tijden der werkwoorden. Op de wijzen modos volgen de tijden der werkwoorden los tiempos de los verbos. Deze tijden worden op eene natuurlijke wijze in drie verdeeld: De aantoonende wijs heeft in de spaansche taal, zes tijden: Elpresente, de tegenwoordige tijd, duidt aan, dat iets bestaat of gedaan wordt in den tijd, waarin men spreekt, als: ElpreUrito imperfeeto, de onvolmaakt verleden tijd, duidt aan eene bandeljng, die reeds verloopen is, als: Deze tijd wordt door de spaanscheAkademie mpreteriteprfcsimo eippreterito remote vcrdeeld.

De eerste duidt derhalve een langer verloop van tyd aan dan de tweede ; men Zaldus zich niet Wei uitdrukken met te zeggen: Deze is de eigenschap der drie vervoegingen van de preterite. Men zal derhalve zich slecht uitdrukken, wanneer men zondefr onderscheid eenige verandering hierin maakt, bvb. Er zijn echter gevalien, wtiarin de "tweede vervoeging gebezigd wordt om zaken aan te duiden, welke reeds lang gebeurd zyn,' schoon zulks niet blijkt, bvb.

He viajado mucho, he asistido a tantas campdnas y he hecho estos y los otros m'tritos, ik tab veef geretsd, ik heb vele veldslageh bijgewoond, ik heb deze en die verdienstelijke daden uitgevoerd. Ofschoon die zaken langen tijd reeds gebeurd zijn, is het echter niet goed om viaje, usisti en hice. Yo habia leido ya la carta, cuando Uegd. Ik had den brief reeds gelezen, toen mijne ztister aankwaiti; Futura, de tpekomende tijd, duidt aan, dat iets zyn zal, of ge- beuren zal, en wordt in fitfuro imperfecta en futuroperfecto, cer- ate en tweede toekoraende tijd, verdeeld.

De beteekenissen dezer tyden hangen steeds af van de voor- stellen, welke dezelven voorafgaan, geiijk reeds aangemerkt is ge worden ; en het is slechts noodig bier do drie uitgangen van el preterite imperfecta, de onvolmaakt verteden tijd, nader te ver- klartn, welke zijn: De drie uitgangen mogen niet oaverschillig gebruikt wor- den ; dikwijU hebben zij onderscbeide no beteekenissen, bvbw Men zal xich juist uitdrukken, wanneer men zegt: Deze volzinpen kunnen aldus omschreven Worden: Deze voorbeelden kunnen aldus omschreven worden: Amo t ik bemin, amaba, ik betninde 9 amar6 t ik zal be- minrten.

J eze laatste, de toekomende lijd, js ,£chter zamenge- steld in het nederduftsch. He amado, ik heb be mind, habia amado, ik had bemind, hdbre amadv; ik zal bemind hebben. De regelraatige werkwoorden, zijn die, welke in al de tijden en personen de wortel letters en de uitgangen naar vaste regela onveranderd behouden. Deze dienen even als in bet Neder- duitsch om de zaraengestelde tijden der werkwoorden en de lij- x ende werkwoorden te helpen vormen.

Tot het vormen der lij- dende werkwoorden gebruikt men in het spaansch het hulpwoord jer, even als in bet Nederduitsch worden bij het verleden deel- woord van een bedrijvend werkwoord gebjezigd wordt: Yo sai umado, ik word bemind ; tu eres amado, gij wordt bemind ; el es umado, bij wordt bemind, ehz. Yo halia, Ik had. To he, Ik heb. Nosotros hdbiamos, wij haddetk vosotros habiais, gij hadu ellos habian, zij hadden.

JTo hube, Ik heb gehad. SSZ H hebben gehad. Nosotros habremos, S£ j gi, «,lt hebben. Tohubiera, Jiabria, hubiese t dat ik hadde. Tfosotros kuKtramos, habriamos, hubidsemos, dat wij hadden. To hubiere, ' " Dat ik zoude hebben.

Dezelven zijn om die reded hier weggelateg. De tamengfestelde tijderi van dit hulpwctfrd iyfl: Yo tuviera, tu tuvieratij el tuvierit, nosotros iiiiiitrathos, vosotros tuviirais, ellos tuvieran, Dtttikhebbe. Dat ik zoude hebben. De zamengestelde tijden van deze wij re zijn: Van den tegenwoordigen tijd, yo haya tenido, dat ik gehad hebbe, enz. Van dt n toekomenden tijd, yo kubiere tenido, dat ik zoude ge« had hebben, enz'. Yofui, Ik ben geweest, tufuiste, gij zijt geweest.

Van den tegenwoordigen tijd, yo he sido, ik ben geweest, enz. Van den onvolrpaakt verleden tijd, yo habia sido, ik was ge- weest, enz. Van den toekomenden lyd,. Yofuere, Dat ife zoude zijn. Van den tegenwoordigen tijd, yo haya sido, dat ik geweest zij, cnz. Van den toekonienden tijd, yo hubiere sidq, dat ik zoude ge- weest zijn, enz.

A cstaba, hi] was. Fo cstuve, Ik ben geweest. Van den volmaakt verleden tijd, yo hube estado, ik ben ge« freest, enz. Van den toekomenden tijd, yo hab'ri estadfy ik zal geweeat lijn, enz.

To esti 9 Dat ik zij. Van den tegenwoordigen tijd, yo hay a estado, dat ik geweeat zij, enz. JEsa casa es grande, pero esta Dat huis w groot, maar het if malfabricada, K. Verdere aanmcrkwgen op het gebruik van SER..

La trieve es bfancu, '. Ite sneeuw is wit. El azucar es dulce, De zuiker is zoet. La casa es depiedra, Het huis is van steen. La mesa es depinb, De tafel is van bout. El vislido era de purto, Het kleed was van. Ellas son amables, Zij tijn beminneliik. To no soi soberbio, Ik ben niet trotscn. Tu eres religioso 9 Gij zijt godsdienstig. El es docto, Hij is geleerd.

Elesratrioso, Hij is driftig. Het was mijn geld. La espada es deljeneral, De degea is van den generaaU Wat een ding is, of waartoe bet bestemd is, of mag bestemd Eijn, als: El embojador es de Frdncia, De gezant is van Frankryk.

Jtatefuego espara derretir a- Dit vuur is om dat was te srael- quella cent, ten. Om de lijdende voorstejlen te vormen: Soi amado, Ik word bemind. I ueron apresados, Zij werden gevangen gemaait. Zij zullen gestraft wowlen. Bij plaats hebbende veranderingen van voorwerpenl soe In V8.

Het horologie riCaat stlfc '. Esta bueno, v « Hij is weL. Hij is slecbt gekleed. Estuvieron 6 caballo, Zij waren te paard. To hahlara, tu lutblaras, A hablata, nos. To hablare, tu Itablares, A hablare, nosotros habldremos, vosotros habldreis, ettos kablaren.

Dat ik zoude spreken. De zamengestelde tijden van dit werkwoord en van de volgende werkwoorden zijn weggelaten: Yo como, tu comet, A como, nos, comemos, vos. Yo comia, Ik at. Yo comi, Ik heb iu comiste, gij bebt il comid, hij heeft nos. Yo coma, tu comas, il coma, nos. To comiera, tu comieras, il comiera, nos. Yo comiere, tu comieres, ti comiere, not.

Dat ik zpude eten. To permito, Ik veroorloof. Yopermiti, Ik heb to permittee, gij hebt dpermitidi hij heed nos. Yo prrmitiera, permitiria, permitiese, Dat ik veroorloofde. Yo permitiere t tu permitieres, 61 permitiere, nost permitHretnos, vos.

Jt« verandert in c, wanneer het vereischt wordt om het ge- luid van de harde c te nemen, als: H se mgttmba, nij bedroog nob, ' rua. To me engani, Ik heb mij bedrogea. In te tngafiatU, gij. Epgona te tu, Bedrieg u. Dat ik mij bedriege. To the enganare, Dat ik mij zoude bedriegen. Tofui amado, tufuiste amado, 6lju6 amado, nos. Ik ben bemind geworden. Sij zult bemind worden. Yo sea amado, tit seas amado, ll sea amado, nos. Yofuera, tujueras, eljuera, n.

Er zijn in elke vervoegingeenige werkwoorden, welke door ge- heel derzelver vervoeging den algemeenen regel niet volgen, maar waarin eentge letters verahderd, vermeerderd of vermin- derd worden. De onregelmatigheid van dit werkwoord bestaat in de veran- dering van den wortel kltnker in ue, in al de personen, bebalve den Jgten en 2den persoon meervoud van de aantoonende wijs tegeuwoordigen tijd, de gebiedende wijg en de bijvoegende wijs tegenwoordigen tijd. Yo apmtbo, Ik keur goed, tu apruebas, gij keurt goed.

Aprueba tu, Keur goed. Yo aprnebe, Dat ik goed keure. Lijst der werkwoorden, welke ali aprobah vervoegd ivorden. Trocar t wisse en, ruilen. Volcar, onderste boven keeren. Coneordar, verzoenen, vereeni- gen. Degollar, onthoofden, Dfsflocar, franjes niaken. Emporcar, bemorsen, Encontrar, ontraoeten. Be onregelmatigheid in clit werkwoord, bestaat hierin, dajt meij de letter i voor de Jaatste e in hot zakelijk deel van bet werk- woord, in al de personen, behalve den lste en 2de per soon inter-' voud van de aantoonende wijs tegenwoordigen tijd, van de bij» voegende wijs tegenwoordigen tijd en van de gebiedende wi]s t voegt.

To alxento, tu al'ientas, tl alien t a f nos. J t,ijst der werkwoorden, uxlke ah alentab vervoegd toofden. Acertar, het doel treften. Adestrar, behendig worden, Antepensar, overwegen. Asentar, verzekeren, overeenko- men, inscbrijven. Aterrar, op den grond wefpen. Cegar, blinden, blind maken. Concertar, overwegen, regelen, Desmcrnbrar, verdeelen.

Despernar f de beenen afne- men. Empedrar, bevloeren met rtee- nen. Errar f misvatten, dwalen. Sosegar, uitrusten, zich gerast stellen. Tentar f ondernemen, bestaan. De drie volgende werkwoorden hebben elk eene byzondere Tervoeging. Andar, Loopen — waridelen. Yo anduve, Ik heb geloopen. De toekomende tijd, regelmatig. De gebiedende wijs, regelmatig. De bijvoegende wijs, tegenwoordige tijd, regelmatig.

To dot, Ik geef. Onvolmaakt verkden tijd regelraatig. Bijvoegende wijs, tegenwoordige tijd, regelmatig. Yo diere, Dat ik zoude geven. De g in het zakelijk deel van dit werkwoord neemt£ene e voor zich in ai de persouen, behalve den eersten en den tweeden persoon meervoud van de aantoonende wijs, tegenwoordigen tijd, de ge- biedende wijs, en de bijvoegende wijs, legenwoordigen tijd. Yo juegue, Dat ik spele. Zie folio de aan- merking ; bij voorbeeld het werkwoord cocer verandert de c in z wanneer zij voor eene a of o komt: To aborrczco, Ik haaft to aborreees, «ij haat.

Adormecer, in slaap valien. Agradecer, erkentelijk zijn, Ahumecer, dag worden. Arbolecer, tot boomen groeijen. Complacer, behagen Empcbrecer, arm worden. Yb entiendo, lie versta. Atender, opUUend gija, achteju Cerner, ziften, qnderzoeken. Encender, aanlichten,aanvuren« Extender, uitbreiden. En al de zamengesteMe en wederkeerende werkwoorden van difen aard. Caber, in zich bexattm, whouden, is onderworpen aan de volgende onregelmatigheid.

Cupe, cupttte', cupo, cupimos, capisteis, aipieron. Cable, cahrds, cabvcL, cebremos, cabreis, frabrfn. Cabe, queptf, qtwpamos, cubed, tyiepan. J e bijvbegende wijs.. Cupiera, enpieras, cupiera, evipie'ramos, eupierais, cupieran. Cabvla, cabrias, cabria, cabriamos, cabriais, cobrian.

Yocai, Ik bfefr gevaltexi. Cae tu f Val,. Onvolmaakt verleden tijd, regelfliatig. Aictntot,' wij hebben gedaan. To harSp Ik zal doen. Aagu, dat hij doe. Yo hiciere, Dat ik zoude doen. Yo quiero, l Ik wil.

To juiera, tu quieraSf tl quiera, nos. Yo sxtpiere, Dat ik zoude weten. Yo valdri, Ik zal waardig zijn. H valdrd, hij zal waardig zijn. Vide tu, Wees waardig. To volga, Dat ik waardig zij. Yovaliera, valdria, valiese, Dat ik waardig ware. Equivaleb, felijkwaardig zijn, wordt even als Valer vervoegd. U £r4iga 9 dat hi brenge. To veta, Jk zag. Ye tu 9 fete: Yo vea, Dat ik «e. Pober, Kttnnen, Is onregelmatig in de volgende fijden en peopjiea.

Yopodrt, Ik zal kunncn. To piieda, tu puedas, el pueda, nas. Dat ik zoude kunnen. Ponbh, Stelien, Zetten, U onregelraatig in de vofeende tijden en personen.

Yopuse, Ik heb gesteld. YoponAri, Ik zal aellen. JigcnX dal gij zegge t. Unamujer behdita, Eene gezegehde vrouw. Maar moet men zeggen: Tradtjcir, Vertalen, Heeft de volgende onregelmatigheid. To traduce, Ik heb vertaald. X educir f afleiden, aftrekken. Alsniede derzelver ivederkeerende tverkiooorden. Yopedi, Ik heb gevraagd. J e gebiedetide uiijs. Pidetu, t - Vraag. Werkwoorden, voetke ah Pedir vervoegd warden. Comedir, in beraad nemen.

DesUir y oploaaen in vloeistof. Espedir, ukrutten; Frei r,bakken. Frito En al de xamengestelde en wederkeerende van dit werkwoord { Dorwr, Slapen. In dit weirkwoord wordt de o soma vervangen door u tu door ue. Fo dormi, Ik heb geslapen. Duerme tv 9 Slaap. To durmiera, durmiese, DattkaBepe. Yo voy t Ik ga. I' - tu faiste, e 61 {a6, h WMI.

W»« nosatros,- latrt din gaan. To ben, Dat ik. Yo viniere, Dat ik zoude koraen. Alsmedd de zamengefctelde en wederkeerende van dit werk- woord. Het bier lijkt uitgeschonken nog het meest op een dubbel. De kleur is donkerbruin, iets grijzig, met een lichtbruine schuimkraag. Die blijft netjes overeind en heeft een lekker wollig karakter. In de neus vind je vooral de zoethout en het steranijs, die samen zorgen voor een dominante dropgeur. Beslist niet onaangenaam, maar ook niet heel complex en de fruitigheid die je van de pruimen verwacht wordt hier een beetje ondergesneeuwd door de dropkruiden.

De smaak volgt een beetje hetzelfde patroon. Ook hier is het de drop die het hardst roept. Bittere drop wel te verstaan, het bier heeft een droog, kruidig karakter. Smaken als karamel en iets donker fruit zijn aanwezig, maar worden enigszins ondergesneeuwd door de drop. De chilipeper, tot nu toe de grote afwezige, komt af en toe op het allerlaatst heel even subtiel meedoen.

Het kan overigens ook de kracht van suggestie zijn en is wat mij betreft dan ook iets te subtiel, er waren momenten dat ik de peper totaal niet proefde. Nu hoeft bier niet naar sambal te smaken, maar als je het toevoegt moet het natuurlijk ook wel de smaak verrijken en dat doet het hier nauwelijks.

Hete Pruim is geen slecht bier en een van betere van de Tilburgse brouwerij. Het is op zijn minst een leuk alternatief voor een standaard dubbel. Toch wordt niet alle potentie benut, de drop drukt iets te zwaar tegen de fruit-, mout- en hopsmaken aan en dat is zonde. Weet de brouwer dat te fixen en de peper iets beter aan te zetten, dan heeft het namelijk een mooi complex kruidenbier in handen. Er zit namelijk genoeg potentieel aan mooie smaken verstopt in het flesje.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Stuur mij een e-mail als er nieuwe reacties zijn. E-mail me als er nieuwe berichten zijn.


Sex club in belgie vrouwen die willen betalen voor sex


Gratis sex nl asian sex film


Hoor de Aziatische milf schreeuwen als zijn stijve lul ha De grote oude lul blijft maar sperma in het gezicht van De schoonmoeder pijpt de stijve lul van haar schoonzoon e In haar eerste film pijpt ze de stijve lul en word ze gen In deze buiten sex pijpt ze de grote lul en word er door De bedoeling is hem een pijp beurt geven maar ze word ook Masturberen met de sex toy de grote lul aftrekken en pijp Voor deze trio sex met twee zwarte lullen krijgt ze duize Hier geniet de geile milf van geneukt worden in de buiten De geile moeder wil haar schoonzoon pijpen en door hem ge Gulzig pijpt de oudere geile dame de jonge stijve lul en Twee lesbische leraressen beffen elkaars natte kut.

Drie pijp en neuk scenes met oudere dames. Twee gulzige bisex mondjes worden vol sperma gespoten. Met drie vingers in de natte kut masturbeert ze. Zijn grote lul neukt haar kale kut in de buitenlucht. Hij neukt de lerares door de hele klas. Nu haar man van huis is laat ze een zwarte gigolo komen d Na zijn vriendin te hebben gebeft beft hij ook de moeder In de sauna neukt de jongeman de geile oma.

De jongen krijgt een pijp beurt van de moeder van zijn vr Als voorspel vingert ze zichzelf waarna ze pijpt en geneu Ze trekt haar nat geworden slipje uit en masturbeert. De ene lesbi duwt tijdens het beffen van de andere lesbo De dikke meid showt haar dikke tieten pijpt de zwarte lul Haar tong met piercing likt de klaar gekomen penis. Deze oudere hoer laat de klant filmen hoe ze masturbeert. Terwijl hij haar van achter neukt kietelt de blondine zij Op vakantie filmt het vriendje hoe zijn vriendin pijpt en Haar hand glijd over de grote stijve lul terwijl ze hem p In zijn slaapkamer laat hij zich pijpen en neukt de vrien In de buitenlucht likt ze na het masturberen haar vingers.

Rondborstige blondine masturbeert en word vaginaal en ana Haar vingers glijden haar natte kut in tijdens het mastur Het ene stel kijkt toe hoe het andere stel buiten sex heeft. Bittere drop wel te verstaan, het bier heeft een droog, kruidig karakter.

Smaken als karamel en iets donker fruit zijn aanwezig, maar worden enigszins ondergesneeuwd door de drop. De chilipeper, tot nu toe de grote afwezige, komt af en toe op het allerlaatst heel even subtiel meedoen. Het kan overigens ook de kracht van suggestie zijn en is wat mij betreft dan ook iets te subtiel, er waren momenten dat ik de peper totaal niet proefde. Nu hoeft bier niet naar sambal te smaken, maar als je het toevoegt moet het natuurlijk ook wel de smaak verrijken en dat doet het hier nauwelijks.

Hete Pruim is geen slecht bier en een van betere van de Tilburgse brouwerij. Het is op zijn minst een leuk alternatief voor een standaard dubbel. Toch wordt niet alle potentie benut, de drop drukt iets te zwaar tegen de fruit-, mout- en hopsmaken aan en dat is zonde. Weet de brouwer dat te fixen en de peper iets beter aan te zetten, dan heeft het namelijk een mooi complex kruidenbier in handen. Er zit namelijk genoeg potentieel aan mooie smaken verstopt in het flesje.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Stuur mij een e-mail als er nieuwe reacties zijn. E-mail me als er nieuwe berichten zijn. Share on Facebook Share. Share on Twitter Tweet. Share on Google Plus Share. Share on Pinterest Share.

Share on LinkedIn Share. Share on Digg Share. Geef een reactie Reactie annuleren Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.